Rýchly výber

Typ inzerátu:

Druh nehnuteľnosti:
Kraj:
Okres:
Cena od - do :
-

Všeobecné obchodné podmienky ( VOP )

1. Úvodné ustanovenia.
1.1 Prevádzkovateľom služieb internetového portálu www.bydlisko.sk je Milena Mrvová – MEDIA COELI, Osvaldova 13, 917 01 Trnava, IČO: 37670765, DIČ: 1029901059, zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 207-15599.
1.2 Užívateľ
Užívateľom služieb je každá fyzická a právnická osoba, ktorá využíva služby internetového portálu www.bydlisko.sk.
1.3 Objednávateľ
Objednávateľom služieb je každá fyzická a právnická osoba, ktorá využíva alebo si objedná spoplatnené služby internetového portálu www.bydlisko.sk.

2. Platná legislatíva
2.1. VOP sú záväzné pre všetkých užívateľov Služieb Prevádzkovateľa a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad zákon č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, Zákon č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov platnom znení a medzinárodných zmlúv, resp. dohôd a zvyklostí.
2.2. V prípade registrácie dáva užívateľ súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle platnej legislatívy a Prevádzkovateľ sa zaväzuje k dodržiavaniu platného zákona zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a súvisiacich zákonov.
2.3. V prípade objednávky dáva Objednávateľ Prevádzkovateľovi súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy Prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov Objednávateľom je dobrovoľné. Objednávateľ má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo emailom. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Objednávateľom Prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané. Objednávateľ ako dotknutá osoba má ďalej práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., t.j. predovšetkým právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, právo na informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, právo na informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracúvanie, právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákon, právo na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, právo namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
2.3. Registračné údaje objednávateľa, z titulu zákona o účtovníctve, zostávajú v databáze Prevádzkovateľa, aj po prípadnom vymazaní registrácie
2.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri podozrení z registrácie neexistujúcich osôb, registrácie pod cudzími údajmi, pri uvádzaní klamlivých informácií a porušení všeobecných obchodných podmienok, zrušiť registráciu užívateľa , o čom bude užívateľ písomne informovaný e-mailom.
2.5. Prevádzkovateľ má právo zverejniť zoznam registrovaných užívateľov – právnických osôb – na stránke www.bydlisko.sk v sekcii „Zoznam firiem“ alebo „Zoznam realitných kancelárií“ v závislosti od typu registrácie daného užívateľa. Zverejnenie údajov sa netýka dotknutých osôb v zmysle zákona 122/2013, teda fyzických osôb-nepodnikateľov.


3. Pravidlá pre poskytované služby
3.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať registráciu a inzerciu, ktorá:
3.1.1. Obsahuje informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi,
3.1.2. Obsahuje neúplné, zavádzajúce a nepravdivé údaje,
3.1.4. Obsahujú informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
3.1.5. Obsahujú informácie, ktoré nie sú z hľadiska obsahu predmetom poskytovanej služby.
3.1.6. Je zadávaná realitnou kanceláriou, alebo inou firmou pod registráciou súkromnej osoby.

4. Finančné náležitosti
4.1. Výška poplatkov za služby sa riadi platným cenníkom uverejneným na portáli.
4.2. Po potvrdení objednávky prevádzkovateľ zašle e-mailom užívateľovi predfaktúru. Po úhrade predfaktúry je užívateľovi zaslaný informačný e-mail o potvrdení platby a aktivácii jeho služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na poskytnutie služby až po úhrade predfaktúry. Faktúru ako účtovný doklad užívateľ obdrží poštou.
4.3. V prípade, že užívateľ na základe svojej žiadosti stornuje čerpanie objednanej služby, uhradený poplatok sa nevracia.
4.4. V prípade, že čerpanie služby bude užívateľovi znemožnené z viny Prevádzkovateľa, má nárok požiadať o vrátenie alikvotnej časti poplatku, a to písomnou formou a v termíne do 30 dní od písomnej žiadosti.

5. Záruky
5.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá, čo do obsahu a formy, za správnosť a pravdivosť zverejnených údajov a inzerátov Užívateľa. Za obsah a pravdivosť zodpovedá Užívateľ, ktorý položku zadával.
5.2. Užívateľom nevzniká nárok na žiadnu finančnú náhradu, kompenzáciu z titulu nesprávnych či nepresných údajov zverejnených na portáli.
5.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, ak zistí, že ktorýkoľvek z údajov ponuky sa nezakladá na pravde a mohol by uviesť ostatných Užívateľov do omylu alebo im spôsobiť majetkovú alebo inú ujmu, prípadne poškodiť kohokoľvek na majetkových právach a pri podozrení, že registrácia, alebo inzercia nie je reálna, údaje vzťahujúce sa k registrácii, alebo inzercii nie sú pravdivé, alebo pri porušení všeobecných obchodných podmienok, preveriť údaje bežnými dostupnými prostriedkami, pozastaviť, alebo vymazať registráciu, alebo jednotlivý inzerát.
5.4. Užívateľ zadaním a publikovaním svojej ponuky ručí za správnosť údajov a zároveň prehlasuje, že má dispozičné práva na obchodovanie s komoditou, ktorá je predmetom ponuky.
5.5.Užívateľ má výlučné právo prístupu k objednaným Službám. Prístup k objednaným Službám je chránený jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.
5.6. Užívateľ sa zaväzuje, že svoje prístupové údaje neposkytne tretej osobe. V prípade porušenia má Prevádzkovateľ právo zrušiť tieto prístupové údaje pre Užívateľa bez náhrady škody, o čom bude Klient upovedomený.
5.7. Užívateľ má právo požiadať o vymazanie registrácie z databázy, stiahnutie svojej reklamy z portálu kedykoľvek v priebehu poskytovania služby, a to v písomnej forme – emailom na info@mediacoeli.sk, a Prevádzkovateľ má povinnosť tejto požiadavke vyhovieť. Klientovi nevzniká nárok na vrátenie poplatku, ktorý sa na túto službu vzťahuje.
5.8. Publikovanie ponuky alebo dopytu si určuje Užívateľ sám prostredníctvom web stránky.
5.9. Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuje, že osobné údaje svojich Užívateľov, získané registráciou, neposkytne tretej strane s výnimkou prípadov, kedy to Prevádzkovateľovi prikazuje osobitný zákon – napríklad zákon 431/2002 o účtovníctve.
5.10. Užívateľ má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa. Užívateľ je zároveň oprávnený v rámci reklamačného postupu požadovať primeranú zľavu z ceny služieb. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Užívateľ chybu zistil, alebo mohol zistiť.
5.11. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služieb, uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 24 hodín za obdobie predchádzajúcich 48 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Užívateľa dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Užívateľa na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

6. Záverečné ustanovenia
6.1. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
6.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatné alebo nevykonateľné, nemá to vplyv na platnosť zvyšných ustanovení.
6.3. VOP sa priebežne upravujú a dopĺňajú podľa potreby prevádzkovateľa a na stránke sú vždy uvedené aktuálne VOP. Prevádzkovateľ upovedomí na zmeny vo VOP užívateľa prostredníctvom oznamu zverejnenom na portáli najneskôr v deň nadobudnutia platnosti a účinnosti VOP.
6.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2014.